מושב לכיש

תוכנית 6/ 03/ 201/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב לכיש
מספר: 6/ 03/ 201/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת מגרשים קיימים
ע"י איחוד וחלוקת מגרשים, בהסכמת בעלים,
שינויים ביעודי קרקע וקביעת זכויות, הנחיות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישלכיש

תיאור המיקום:
מגרשים: 1, 101

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3135חלק1-255-56, 59
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 201/ 8הרחבת מושב לכיששינוי
תוכנית6/ 03/ 201/ 3ישוב לכיששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/11/2003תאריך פרסום: 16/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5237. עמוד: 437. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים31/10/2003תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2003. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה15/09/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/09/2003
החלטה בדיון באישור תכנית07/07/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/02/2003
פרסום להפקדה ברשומות13/02/2003תאריך פרסום: 13/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5159. עמוד: 1524. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים07/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה15/04/2002
קבלת תכנית17/11/1999