מושב מאור - שינויים בתכנון והגדלת מגרשי מגורים בנחלות

תוכנית מ/ 384

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב מאור - שינויים בתכנון והגדלת מגרשי מגורים בנחלות
מספר: מ/ 384
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי מיקום יח"ד המהוות חלק מההרחבה הקהילתית של המושב, תוך שמירה
על מאזן מספר יח"ד במושב.
ב. הגדלת שטח מגרשי המגורים א' 1 בנחלות לגודל אחיד של 2.5 דונם למגרש.
ג. תכנון מחדש של אזור מרכז ההרחבה הצפונית תוך ביטול אזור מגורים מיוחד
והקצאת שטח למבני ציבור שכונתיים.
ד. תכנון מחדש של אזור הכניסה לישוב תוך הקצאת שטח לתעסוקות מסוג שירותי דרך, מסחר, מלאכה ותעשיה-קלה, כולל הרחבת שטח לספורט ונופש בסמיכות
לאזור זה.
ה. מתן מעמד סטאטוטורי לבית עלמין הקיים בפועל בצפון מזרח הישוב.
ו. הסדרת נחל מאור בקטע שבין דרך אזורית מס' 581 לדרך מס' 2 בישוב מאור.

עיקרי הוראות התכנית:
- שינוי יעוד קרקע לאזורי מגורים שונים, לאזור מבנים ומוסדות ציבור, לאזור ספורט
ונופש, לשטחים ציבוריים פתוחים, לשטחים פרטיים פתוחים, לשטח לבית עלמין, לשטח נחל, לשטח לתחנת תדלוק, לשטח למסחר, תעשיה קלה ומלאכה ולדרכים שונות.
- קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
- קביעת הנחיות אדריכליות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהמאור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8798חלק2-3, 51, 4
8799כל הגוש
8800חלק1
8801חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמ/ 125מושב מאורשינוי
תוכניתמ/ 345פעילות לא חקלאית במושביםכפיפות
תוכניתמ/ מק/ 91שינוי קווי בניין בישוב מאורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בוולק"ח05/07/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית15/06/2010
החלטה בדיון בהפקדה28/07/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/10/2008
קבלת תכנית11/08/2008