מושב מאור

תוכנית מ/ 125

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב מאור
מספר: מ/ 125
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מפורטת למושב מאור בהתאם לסעיפים 68,63
ו-69 לחוק ויעוד שטחים למגורים. אזור חקלאי-משקי,
אתרים לבניני ציבור, דרכים, אזור מלאכה וכד', וכן
קביעת השימושים והוראות הבנייה לכל אחד מהאזורים
הנ"ל במטרה לאפשר הוצאת היתרי בניה בהתאם לתכנית זו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהמאור

תיאור המיקום:
ישוב: מאור
מושב מאור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8798חלק1
8801כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/07/1985תאריך פרסום: 11/07/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3224. עמוד: 2878. שנה עברית: התשמה .
החלטה בדיון באישור תכנית28/08/1984
פרסום להפקדה ברשומות01/09/1983תאריך פרסום: 01/09/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2956. עמוד: 2844. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון בהפקדה21/12/1982
קבלת תכנית21/12/1982