מושב מבקיעים - הרחבה

תוכנית 6/ 03/ 117/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב מבקיעים - הרחבה
מספר: 6/ 03/ 117/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי סיווג הישוב ממושב שיתופי למושב עובדים.
ב. שינוי יעודי קרקע מאזור מגורים א', שטח חקלאי, שטח לבנייני משק,
שטח פרטי פתוח, אזור ספורט ודרך- לאזור מגורים בישוב חקלאי לדרך,
לשבילים להולכי רגל, לשטח ציבורי פתוח, לאזור מגורים א', לשטח
למבני ציבור, לאזור ספורט, למתקן הנדסי ולדרך משולבת.
ג. הגדרת 72 נחלות חקלאיות הכוללות 216 יח"ד + 30 יח"ד קהילתיות,
סה"כ 246 יח"ד.
ד. הקצאת שטח לאזור מגורים א'- לשכונה קהילתית בעתיד ( עד 104 יח"ד ).
ה. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ו. קביעת שימושים, מגבלות, זכויות והנחיות בניה לשימושי הקרקע השונים.
ז. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןמבקיעים

תיאור המיקום:
מושב מבקיעים, מועצה אזורית חוף אשקלון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1273חלק53-56, 70
2833חלק4, 9
2842חלק2
2844חלק2-4
2845חלק6-9, 14, 172-4, 10, 15, 18-19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 117/ 3חלוקת אזור המגורים למגרשים - מושב מבקיעיםשינוי
תוכנית6/ 03/ 117מושב מבקיעיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/11/2005תאריך פרסום: 03/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5452. עמוד: 240. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים30/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/08/2005
החלטה בדיון באישור תכנית04/07/2005
פרסום להפקדה ברשומות23/05/2005תאריך פרסום: 23/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5399. עמוד: 2771. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/04/2005
פרסום להפקדה בעיתונים01/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו21/03/2005
החלטה בדיון בוולק"ח07/02/2005
החלטה בדיון בהפקדה31/01/2005
קבלת תכנית18/01/2005