מושב מבקיעים

תוכנית 6/ 03/ 117

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב מבקיעים
מספר: 6/ 03/ 117
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש למצב קיים והפיתוח בעתיד ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים חדשות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןמבקיעיםמבקיעים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2833חלק4, 7-9
2844חלק2-4
2845חלק2-21
2846חלק1, 6-9, 12-25, 27-28, 30, 32-33, 35-36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית24/12/2002
פרסום לאישור בעיתונים18/06/1979תאריך פרסום בעיתון: 18/06/1979.
פרסום לאישור ברשומות29/03/1979תאריך פרסום: 29/03/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2524. עמוד: 1246. שנה עברית: התשלט .
החלטה בדיון באישור תכנית27/11/1978
פרסום להפקדה ברשומות19/09/1977תאריך פרסום: 19/09/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2368. עמוד: 11. שנה עברית: התשלח .
פרסום להפקדה בעיתונים06/09/1977תאריך פרסום בעיתון: 06/09/1977.
החלטה בדיון בהפקדה30/05/1977
קבלת תכנית04/05/1977
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים20124/12/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200201226/08/2002