מושב מסלול 128

תוכנית 7/ מק/ 2093

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב מסלול 128
מספר: 7/ מק/ 2093
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין במגרש.

עיקרי ההוראות:
שינוי קו בניין בקטע מסויים במבנה בחזית קדמית עד 2.97 מ' במקום 5.00 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםמסלול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100625חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 160/ 4שינוי לתכנית מפורטת - הרחבת מושב מסלולשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר07/12/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200603607/12/2006