מושב מסלול

תוכנית 7/ 03/ 160/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב מסלול
מספר: 7/ 03/ 160/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תכנון המושב מחדש בהתחשב במיאות שנוצרת בשנות קיומו.
2. קביעת נחלות חדשות במקום נחלות אשר היו מתוכננות בעבר
ולא הגיעו לכלל ביצוע.
3. קביעת דרכים חדשות לאזור מגורים חדשים וקביעת דרך גישה למושב
מדרך מס' 870 (אשר במציאות קיימת).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםמסלול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100375חלק
100376חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/04/1988תאריך פרסום: 22/04/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3554. עמוד: 2018. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון באישור תכנית23/03/1987
פרסום להפקדה ברשומות17/08/1986תאריך פרסום: 17/08/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3371. עמוד: 2940. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים29/07/1986תאריך פרסום בעיתון: 29/07/1986. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/1986. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/1986.
החלטה בדיון בהפקדה21/04/1986
קבלת תכנית01/04/1986