מושב משען

תוכנית 6/ 03/ 138/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב משען
מספר: 6/ 03/ 138/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת מושב משען על ידי
שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה וכן על ידי איחוד וחלוקה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןמשען

תיאור המיקום:
ישוב: משען
מושב משען - חוף אשקלון
גוש: 1157 ח"ח 125
גוש: 2561 חלקה 30-34 ח"ח 41-42
גוש: 2563 חלקה 13-19 ח"ח 120, 56, 55, 34

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1157חלק125
2561חלק30-34, 41-42
2562חלק17
2563חלק13-19, 34, 55-56, 120
2565חלק2-5, 8
2566חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/06/1999תאריך פרסום: 09/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4765. עמוד: 3788. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים30/04/1999תאריך פרסום בעיתון: 30/04/1999.
החלטה בדיון באישור תכנית19/04/1999
פרסום להפקדה ברשומות24/02/1999תאריך פרסום: 24/02/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4731. עמוד: 1914. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים22/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 22/01/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/01/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/01/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה19/01/1999
החלטה בדיון בהפקדה16/11/1998
קבלת תכנית25/02/1998