מושב נבטים

תוכנית 7/ 03/ 115

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב נבטים
מספר: 7/ 03/ 115
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת יעודי קרקע בתחום התכנית.
ב. קביעת רשת דרכים וסווגם.
ג. קביעת הוראות באזורים המיועדים לבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןנבטים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
60001חלק1
60002חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/01/1980תאריך פרסום: 17/01/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2596. עמוד: 798. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון באישור תכנית10/09/1979
פרסום להפקדה ברשומות07/06/1979תאריך פרסום: 07/06/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2541. עמוד: 1593. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה בעיתונים06/05/1979תאריך פרסום בעיתון: 08/05/1979. תאריך פרסום בעיתון: 08/05/1979. תאריך פרסום בעיתון: 08/05/1979.
החלטה בדיון בהפקדה19/02/1979
קבלת תכנית01/02/1979