מושב נהלל - הוראות בניה

תוכנית ג/ 13637

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב נהלל - הוראות בניה
מספר: ג/ 13637
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להוסיף הוראות בניה וזכויות לפיתוח שימושי הקרקע המוגדרים בתכנית מפורטת מס' מש"צ 17.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17181חלק
17182חלק
17183חלק
17184כל הגוש
17185כל הגוש
17186חלק
17187חלק
17188חלק
17189חלק
17191חלק
17192חלק
17193חלק
17500חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 163נהללביטול
תוכניתג/ 5312אזורים משקיים מ' נהללפירוט
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןפירוט
תוכניתג/ 12141מושב נהלל - הוראות בניה ** ביטול ** ראה תיק מס' ג/ 13637ביטול
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/02/2004תאריך פרסום: 18/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5273. עמוד: 1924. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים18/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2004. עיתון: אל-סינארה.
החלטה בדיון באישור תכנית10/03/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/02/2003
פרסום להפקדה ברשומות03/02/2003תאריך פרסום: 03/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5154. עמוד: 1376. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים10/01/2003תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2003. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/12/2002
החלטה בדיון בהפקדה09/10/2002
קבלת תכנית09/10/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200300710/03/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים28027/02/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200202609/10/2002