מושב נוגה - הרחבה שניה

תוכנית 6/ 03/ 195/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב נוגה - הרחבה שניה
מספר: 6/ 03/ 195/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת הרחבה שניה למושב בת 83 יחידות דיור כהמשך לקודמת.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע חקלאית ליעודים אחרים.
- קביעת השימושים המותרים לכל יעוד קרקע.
- קביעת קוי בניה וזכויות בניה.
- קביעת גובה מבנים.
- הנחיות לעיצוב אדריכלי.
- התווית דרכים.
- קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים
כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל, גז, וכו'.
- קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
- איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישנגה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1490חלק10-18, 32
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 195/ 3אזור מגורים - מושב נוגהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/07/2010
החלטה בדיון בהפקדה09/11/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/07/2009
קבלת תכנית18/12/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000709/08/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901509/11/2009