מושב ניצני סינוי (קדש ברנע)

תוכנית 20/ 03/ 217/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב ניצני סינוי (קדש ברנע)
מספר: 20/ 03/ 217/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עדכון התכנון הכולל והוספת המרכיב התיירותי במושב קדש ברנע (ניצני סיני).

עיקרי ההוראות:
1. הוספת תכליות ושימושים תיירותיים במגרשי המגורים.
2. הסדרת זכויות ומגבלות בניה במגרשים המיועדים למגורים בנחלה (מגורים בישוב כפרי), מבנים ומוסדות ציבור ומסחר ומבנים ומוסדות ציבור.
3. שינויים בדרכים, בחלוקת מגרשים בקוי בניין וביעודי הקרקע.
4. קביעת זכויות, הוראות, הנחיות ומגבלות בניה.
5. קביעת הוראות להריסת מבנים קיימים בשטח התכנית.
6. קביעת הוראות לפיתוח נופי והוראות ליישום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגבנצני סיני
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39007חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית20/ 02/ 101/ 5/ אמסוף ניצנהשינוי
תוכנית20/ 02/ 101/ 3מושב קדש ברנעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בוולק"ח05/11/2012
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/05/2011
קבלת תכנית06/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח32905/11/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101231/10/2011