מושב ניר בנים- הרחבה דרום מערבית

תוכנית 8/ 03/ 111/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב ניר בנים- הרחבה דרום מערבית
מספר: 8/ 03/ 111/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת איזור מגור
ים א' על ידי שינויים ביעודי הקרקע איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים וקביעת מגבלות והנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהניר בנים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2934חלק3, 41-43, 46
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 111/ 8מושב ניר בניםשינוי
תוכנית8/ 03/ 111/ 6שינוי יעוד מאזור מגורים לבניני ציבורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים27/10/2000תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות05/10/2000תאריך פרסום: 05/10/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4925. עמוד: 22. שנה עברית: התשסא .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/08/2000
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/08/2000
החלטה בדיון באישור תכנית04/10/1999
פרסום להפקדה ברשומות15/07/1999תאריך פרסום: 15/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4784. עמוד: 4747. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים02/07/1999תאריך פרסום בעיתון: 02/07/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/06/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו15/06/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה15/06/1999
החלטה בדיון בהפקדה22/03/1999
קבלת תכנית31/12/1997