מושב ניר גלים

תוכנית בר/ 115/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב ניר גלים
מספר: בר/ 115/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. התווית דרך חדשה שינוי תוואי.
2. ביטול חלק מדרך קיימת וצרופה לאזור חקלאי ואזור משק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותחבל יבנהניר גלים

תיאור המיקום:
ניר גלים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
463חלק2, 22-23, 27, 31, 35-36
464חלק7-8, 24
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/05/1988תאריך פרסום: 19/05/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3562. עמוד: 2403. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות13/06/1985תאריך פרסום: 13/06/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3212. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית12/06/1985