מושב ניר חן

תוכנית 6/ 03/ 145/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב ניר חן
מספר: 6/ 03/ 145/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים (מגורים א')
בהקף של 70 מגרשים, דרכים ושטחים ציבוריים פתוחים
זאת על ידי שינויים ביעודי הקרקע וקביעת מגבלות
והנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישניר ח"ן

תיאור המיקום:
ישוב: ניר ח''ן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3094חלק19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/09/1998תאריך פרסום: 10/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4678. עמוד: 5225. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים24/07/1998תאריך פרסום בעיתון: 24/07/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/07/1998
החלטה בדיון באישור תכנית21/07/1997
החלטה בדיון בהתנגדויות21/07/1997
פרסום להפקדה בעיתונים22/04/1996תאריך פרסום בעיתון: 22/04/1996.
פרסום להפקדה ברשומות19/04/1996תאריך פרסום: 19/04/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4400. עמוד: 2793. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/03/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/03/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה24/03/1996
החלטה בדיון בהפקדה15/01/1996
קבלת תכנית03/08/1995