מושב סתירה

תוכנית גז/ 4/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב סתירה
מספר: גז/ 4/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול תכנית מפורטת.
ב. ביטול ואחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש
בהתאם למצב הקיים ופיתוח השטח בעתיד.
ג. קביעת יעדים ואזורים.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
ה. ביטול מקרקעי יעוד והמרתם למקרקעי ציבור.
ו. שינוי תכנית מתאר ובטול כל תכנית קודמת בכל
הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום
ז. קביעת מספר נחלות (חקלות א') ומגרשים לבעלי מקצוע

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרסתריה

תיאור המיקום:
ישוב: סתריה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4419חלק
4420חלק
4752כל הגוש
4753כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/02/1991תאריך פרסום: 07/02/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3843. עמוד: 1239. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים11/11/1990תאריך פרסום בעיתון: 11/11/1990.
פרסום להפקדה ברשומות25/07/1990תאריך פרסום: 25/07/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3785. עמוד: 3447. שנה עברית: התשן .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/07/1990
החלטה בדיון בהפקדה21/03/1990
קבלת תכנית17/04/1989