מושב עבדון קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה

תוכנית ג/ 19733

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב עבדון קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה
מספר: ג/ 19733
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולי הטלה במטרה לייישם את עקרונות הרפורמה בענף הטלה שתאפשר:
א. בניית חוות לולים חדישות לאיכלוס מטילות תוך קביעת הוראות בהתייחס לשימושי קרקע רגישים שמירת המרחב הפתוח לשיפור התנאים הסביבתיים בישוב
ב. פירוק מבוקר של לולים ישנים על מטרדיהם
ג. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית או לביטולה / פקיעת תוקפה
ד. קביעת מנגנון לפקיעת תוקפה של התכנית ומתן אפשרות לפיתוח מושכל ורגיש לסביבה

עיקרי ההוראות:
א. קביעת יעוד קרקע כדלקמן:
1. לשטחים למבני משק בהם תותר הקמת לולי הטלה על מתקניהם
2. לקרקע חקלאית.
ב. חלוקת תחום התכנית לתאי שטח
ג. קביעת זכויות והוראות בניה והתכליות והשימושים המותרים בכל תא שטח
ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי להקמת לולי הטלה בכל תא שטח תשתיות הנדסיות ודרכים
ה. קביעת הוראות נופיות וסביבתיות בתחום התכנית
ו. קביעת הוראות לפיתוח תאי השטח כולל תשתיות הנדסיות דרכים ביוב ניקוז וכיוצ"ב
ז. קביעת הוראות להריסה ולפניוי לולים ישנים קיימים
ח. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה בתחום התכנית.
ט. קביעת שלבים והתניות לביצוע התכנית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףעבדון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18600חלק1
18601חלק2, 4-12, 14-171, 3, 13, 18
18602חלק16-1815, 19-21, 26
18604חלק1
18605חלק1
18676חלק2-3, 45-46
18682חלק1-28
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/11/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/10/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית10/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה12/09/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/09/2011
קבלת תכנית26/07/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה