מושב עובדים נטועה

תוכנית ג/ 701

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב עובדים נטועה
מספר: ג/ 701
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח פיתוח של המושב נטועה
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנים
ג. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן
ד. קביעת הוראות בנייה שונות המסדירות את מגורי אדם, מבני ציבור ושרותים ובנייני משק, באזורים בהם מותרות הבנייה
ה. קביעת הוראות לטיפוח שטחי בנוי ולהסדרת השימוש בשטחים ציבוריים אחרים
ו. קביעת תנאים, הנחיות ושלבים של פיתוח, שיחייבו את מבצעי התכנית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףנטועה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/08/1977תאריך פרסום: 11/08/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2354. עמוד: 2112. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון באישור תכנית14/03/1977
פרסום להפקדה ברשומות24/06/1976תאריך פרסום: 24/06/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2230. עמוד: 2050. שנה עברית: התשלו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/07/1975
החלטה בדיון בהפקדה08/11/1965
קבלת תכנית04/07/1965