מושב עוזה - הרחבה

תוכנית 6/ 03/ 112/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב עוזה - הרחבה
מספר: 6/ 03/ 112/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.הגדרת ייעוד קרקע למגורים וקביעת שטחים בנחלות של המושב הקיים (סה"כ 88 נחלות + 5 מגרשים לבעלי מקצוע).
ב.איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
ג.הגדרת שטחים לצרכי ציבור, יעוד שטח לאתר לסילוק פסולת.
ד.הגדרת שטח לבינוי כפרי המיועד להרחבה קהילתית של המושב - 112יח"ד.
ה.הסדרת מערכת התחבורה במושב.
ו.קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בנייה.
ז.הקלה בקו בניין לכביש 40, מ - 100 מ' ל- 50 מ'.
ח.יצירת 20 מגרשי מגורים ע"ח שצ"פ ושב"צ.
ט.קביעת תנאים למתן היתר בניה.
י.קביעת רצועת ניקוז לנחל עוזה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירעוזה

תיאור המיקום:
מושב עוזה
בתחום מועצה אזורית שפיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1571חלק45, 48, 50, 55, 5867-74, 112, 114
1572חלק5461
3024חלק1-46, 48-50
3025חלק1-62
3028חלק1, 62-3, 7
3032חלק7
3087חלק18
3088חלק17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 112/ 2/ אמושב עוזה - חלקה 85שינוי
תוכנית6/ 03/ 112/ 1הפיכת שטח חקלאי לחלקה של מתיישבשינוי
תוכנית6/ 03/ 112/ 3מקלטיםשינוי
תוכנית6/ 03/ 112/ 4ביטול ואיחוד חלקותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הוגשו התנגדויות19/04/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/03/2010תאריך פרסום: 07/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6068. עמוד: 2198. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר18/02/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית24/01/2010
פרסום להפקדה בעיתונים22/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/01/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/01/2010
החלטה בדיון בוולק"ח03/08/2009
החלטה בדיון בהפקדה23/01/2006
קבלת תכנית26/07/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201100124/01/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201001627/12/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201001223/08/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201000724/05/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים112024/02/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901010/08/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים54303/08/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים54206/07/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח28706/04/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200701217/12/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700212/02/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600223/01/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה