מושב עוזה - חלקה 85

תוכנית 6/ 03/ 112/ 2/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב עוזה - חלקה 85
מספר: 6/ 03/ 112/ 2/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים לבעלי
מקצוע ואזור מגורים בישוב חקלאי על ידי שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירעוזה

תיאור המיקום:
ישוב: ?
מושב עוזה
גוש: 3025 חלקות: 20, 21, חלקי חלקות: 59, 60 (ארעי)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3025חלק20-21, 59-60
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/09/1999תאריך פרסום: 09/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4801. עמוד: 5523. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים06/08/1999תאריך פרסום בעיתון: 06/08/1999.
החלטה בדיון בהתנגדויות26/07/1999
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/07/1999
החלטה בדיון באישור תכנית07/06/1999
פרסום להפקדה ברשומות01/12/1998תאריך פרסום: 01/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4706. עמוד: 961. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים20/11/1998תאריך פרסום בעיתון: 20/11/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/11/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/11/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה01/11/1998
החלטה בדיון בהפקדה08/06/1998
קבלת תכנית08/06/1998