מושב עין הבשור

תוכנית 7/ מק/ 2062

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב עין הבשור
מספר: 7/ מק/ 2062
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקצאת שטחי חניה בשטחים חקלאיים ע''י הרחבת דרך ראשית.
ב. שינוי מגבלות בניה של מבנים חקלאיים.
ג. תיקון טועות סופר ''אזור משרד חחקלאות".
ד. זכויות הבניה למגורים יהיו מעל ומתחת לקרקעות
סה''כ שטח הבניה לא ישונה.
ה. הנחיות בינוי - לבטל ''אפשרות להקמת מבני משק''.
ו. לבטל משפט ''שטחים למטרות עיקריות ושטחים למטרות שרות''.
ז. הנחיות בינוי - לבטל מגבלה של ''בניה בחומרים קלים בלבד''.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולעין הבשור

תיאור המיקום:
מקום התכנית:

גושים / חלקות:
גוש: 100312/1 חלקה א' - 71

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100312חלק9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 285מושב עובדים בצומת מגןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/07/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה27/02/2006
החלטה בדיון בוולק"ח16/01/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר13/07/2005