מושב עין העמק - שינוי יעוד וחלוקה

תוכנית ג/ 12587

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב עין העמק - שינוי יעוד וחלוקה
מספר: ג/ 12587
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיצול נחלה על ידי שינוי יעוד מאזור מגורים ב' ואזור חקלאי, על מנת ליצור 2 מגרשים לבנייה בתנאים של אזור מגורים א', ליצור דרך גישה למגרשים המוצעים, להסדיר בנייה קיימת באזור חקלאי לאזור מגורים ב'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידועין העמק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11742חלק3587
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7078שינוי לתקנון - עין העמקשינוי
תוכניתג/ 2731מושב עין העמקשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/11/2002תאריך פרסום: 10/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5126. עמוד: 418. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים20/10/2002תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2002. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/10/2002
החלטה בדיון באישור תכנית14/08/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/05/2002
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2002תאריך פרסום: 21/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5076. עמוד: 2432. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים03/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2002. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/04/2002
החלטה בדיון בהפקדה10/10/2001
קבלת תכנית18/06/2001