מושב עין ורד

תוכנית צש/ 19/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב עין ורד
מספר: צש/ 19/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע אזור מגורים א' ואזור מגורים חקלאי ואזור
ציבורי פתוח.
לבטל חלק קיימת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןעין ורד

תיאור המיקום:
ישוב: עין ורד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7809חלק1
7819חלק74-76
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/12/1980תאריך פרסום: 11/12/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2678. שנה עברית: התשמא .
קבלת תכנית12/10/1979