מושב עין יהב

תוכנית 30/ מק/ 3006

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב עין יהב
מספר: 30/ מק/ 3006
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הטמעת הוראות תכניתמ םפורטת מס' 275/02/10
בהוראות תכנית מפורטת מס' 111/03/10, 2/111/03/10 ו- 5/111/03/10
ושינוי של הוראות לפי תכנית מס' 275/02/10
שיאפשרו את הקמת מבנה המגורים הארעי גם בתחום אזור שטח למגורים.
ב. שינוי / קביעת מגבלות בינוי, קוי בניין, מרחק בין מגבנים וגובה מבנים.
ג. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונהעין יהב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39044חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית30/ 03/ 111/ 5מושב עין יהבשינוי
תוכנית30/ 02/ 275מגורי עובדים זמניים במושבי מו"א ערבה תיכונהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/01/2007תאריך פרסום: 31/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5622. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/08/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200602210/08/2006