מושב פדיה- אחוד וחלוקה בהסכמה

תוכנית גז/ מק/ 5/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב פדיה- אחוד וחלוקה בהסכמה
מספר: גז/ מק/ 5/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. אחוד וחלוקה בהסכמה ע"פ סעיף 62א-א 1 לחוק.
ב. שינוי בקו בנין צדדי למגורים הקבוע בתכנית מ- 4.0 מ' ל- 2.80 ו- 3.64 מ', (עקב מצב קיים) ע"פ סעיף 62א-א 4 לחוק.
ג. שינוי בדבר גודל מגרש המותר להקים עליו בנין ע"פ סעיף 62א-א 7 לחוק.
ד. הקלה בשטח עיקרי ע"פ סעיף 147 מ- 405 מ"ר מאושר ל- 555 א-א 9 לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרפדיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4756חלק9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 5/ 10איחוד וחלוקה בהסכמת הבעליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/03/2003תאריך פרסום: 24/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5169. עמוד: 1905. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/12/2002
פרסום להפקדה ברשומות28/11/2002תאריך פרסום: 28/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5133. עמוד: 626. שנה עברית: התשסג .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200202730/12/2002