מושב פדיה

תוכנית גז/ 5/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב פדיה
מספר: גז/ 5/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מגרש 76 בעל מקצוע לחלק מנחלה 24 ושינוי חלק נחלה מס' 24 למגרש בעל מקצוע 76

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרפדיה

תיאור המיקום:
פדיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3728כל הגוש
4091כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 5פדיהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/12/1988תאריך פרסום: 20/12/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3601. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות25/10/1987תאריך פרסום: 25/10/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3494. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית24/10/1987