מושב פטיש - הרחבה שלב ב'

תוכנית 7/ 03/ 121/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב פטיש - הרחבה שלב ב'
מספר: 7/ 03/ 121/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת מושב פטיש המונה נכון למועד
הפקדת התכנית 106 נחלות ו- 106 יח"ד קהילתיות קיימות,
על ידי תוספת 63 יח"ד (וביטול 20 יח"ד) באופו שסה"כ יח"ד
הקיימות והמתוכננות לאחר אישור תכנית זו יהיה 361 יח"ד
(149 יח"ד קהילתיות ועוד 212 יח"ד בנחלות). וזאת על ידי
איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים, שינויים ביעודי
קרקע, קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםפטיש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100283חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 121/ 2מושב פטיש - הקמת שכונת מגוריםשינוי
תוכנית7/ 03/ 240/ 28שכונה 10 מגרש 6 - חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/12/2004תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5350. עמוד: 837. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים05/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2004. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה17/10/2004
החלטה בדיון באישור תכנית06/09/2004
פרסום להפקדה ברשומות02/06/2004תאריך פרסום: 02/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5302. עמוד: 3040. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/05/2004
פרסום להפקדה בעיתונים14/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/05/2004
החלטה בדיון בהפקדה19/01/2004
קבלת תכנית18/11/2002