מושב צפרירים

תוכנית יג/ 105

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב צפרירים
מספר: יג/ 105
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת למושב עובדים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהצפרירים

תיאור המיקום:
מושב עובדים צפרירים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34325חלק2-4, 7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/12/1958תאריך פרסום: 11/12/1958. שנה עברית: התשיט .