מושב קוממיות

תוכנית 6/ 03/ 157/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב קוממיות
מספר: 6/ 03/ 157/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת המושב על ידי איחוד
וחלוקה, שינויים בייעודי קרקע, וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירקוממיות

תיאור המיקום:
ישוב: קוממיות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2927כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/09/1999תאריך פרסום: 09/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4801. עמוד: 5523. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים20/08/1999תאריך פרסום בעיתון: 20/08/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/08/1999
החלטה בדיון באישור תכנית31/08/1998
פרסום להפקדה בעיתונים18/06/1998תאריך פרסום בעיתון: 18/06/1998.
פרסום להפקדה ברשומות10/05/1998תאריך פרסום: 10/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4643. עמוד: 3544. שנה עברית: התשנח .
החלטה בדיון בהפקדה30/03/1998
קבלת תכנית30/06/1997