מושב שדה משה

תוכנית 6/ 03/ 192/ 3/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב שדה משה
מספר: 6/ 03/ 192/ 3/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים א'
והקטנת שטח לבנייני ציבור ע"י שינוייים ביעודי
הקרקע איחוד וחלוקה וקביעת הנחיות ומגבלות בניה,
על-ידי איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיששדה משה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34109חלק1387, 103
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 192שינוי יעוד מבניני ציבור למגוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/08/2004תאריך פרסום: 12/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5321. עמוד: 3688. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים23/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית03/05/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/01/2004
פרסום להפקדה בעיתונים16/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2004תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5261. עמוד: 1503. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/12/2003
החלטה בדיון בהפקדה19/05/2003
קבלת תכנית09/12/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400403/05/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים37528/01/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200300619/05/2003