מושב שדה ניצן

תוכנית 7/ מק/ 2033

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב שדה ניצן
מספר: 7/ מק/ 2033
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הנחיות לתשתית חשמל באזור מגורים א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולשדה נצן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100299חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 152/ 13מושב שדה ניצן - הקמת אזור מגורים א' במושב קייםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/10/2004תאריך פרסום: 13/10/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5334. שנה עברית: התשסה .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה23/09/2004
פרסום להפקדה ברשומות12/05/2002תאריך פרסום: 12/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5074. שנה עברית: התשסב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200113223/09/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200102821/05/2002