מושב שדמות דבורה

תוכנית ג/ 5907

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב שדמות דבורה
מספר: ג/ 5907
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תכנית מפורטת למושב שדמות דבורה שבתחום
מרחב תכנון מקומי גליל תחתון ובהתאם לחוק התכנון
והבניה תשכ"ה-1965 לרבות תקנותיו.
ב. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם
למצב הקיים ופיתוח השטח בעתיד.
ג. קביעת יעדים ואזורים.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
ה. ביטול מקרקעי יעוד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדמות דבורה

תיאור המיקום:
ישוב: שדמות דבורה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15120חלק
15121חלק
15124חלק
15125חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/08/1994תאריך פרסום: 18/08/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4240. עמוד: 4711. שנה עברית: התשנד .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/08/1994
פרסום לאישור בעיתונים31/07/1994תאריך פרסום בעיתון: 31/07/1994.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/09/1993
החלטה בדיון באישור תכנית28/04/1993
פרסום להפקדה ברשומות17/12/1989תאריך פרסום: 17/12/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3724. עמוד: 999. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים23/11/1989תאריך פרסום בעיתון: 23/11/1989.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/11/1989
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה05/11/1989
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/11/1989
החלטה בדיון בהפקדה02/09/1987
קבלת תכנית21/01/1987