מושב שיבולים

תוכנית 7/ 03/ 234/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב שיבולים
מספר: 7/ 03/ 234/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת המצב הקיים בפועל של 61 חלקות א' ע"י קביעת ייעודי קרקע, הנחיות, זכויות ומגבלות בנייה. ביצוע שינויים בקווי בניין ובייעודי קרקע במרכז היישוב.

עיקרי ההוראות:
-- קביעת הוראות, זכויות ומגבלות בנייה בתחום התכנית
-- במרכז היישוב, שינויים בייעוד קרקע כמופיע בתשריט
-- קביעת השימושים המותרים לכל ייעודי קרקע
-- קביעת מגרשים וגודלם
-- קביעת / שינוי בקווי הבניין
-- קביעת / שינוי גובה הבניינים
-- קביעת הנחיות בינוי
-- הסדרת / התוית דרכים וצמצום דרך מס' 2444
-- קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל, גז וכו'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבשבלים

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 162600
קואורדינטה Y 589500

המושב נמצא דרומית לעיר נתיבות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100241חלק
100280חלק
100354חלק1-4041-42
100355חלק1-39
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 328/ 1תוואי דרך 25 צומת תדהר - צומת נתיבותכפיפות
תוכנית7/ 02/ 328תכנית מתאר עזתהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/2011
לא הוגשו התנגדויות12/09/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר07/07/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית03/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2011תאריך פרסום: 26/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6255. עמוד: 5118. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים06/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/05/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/03/2011
החלטה בדיון בוולק"ח04/01/2010
החלטה בדיון בהפקדה24/11/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/10/2007
קבלת תכנית09/09/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית