מושב שילת-הרחבה צפון מערבית,איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

תוכנית גז/ מק/ 159/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב שילת-הרחבה צפון מערבית,איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
מספר: גז/ מק/ 159/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו באה לשנות תכניות מס' גז/ 159 ו גז/ מק/ 159/ 9 כדלקמן:
א. איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת הבעלים, כמשמעותם בפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965, ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע, (לפי סעיף62אא1).
ב. שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית, לפי סעיף( 62אא4.)
ג. שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר עיצוב אדריכלי (לפי סעיף 62 א א5).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןשילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5632חלק8
5634חלק1
5635חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ מק/ 159/ 9תכנון כוללשינוי
תוכניתגז/ 159מושב שילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/02/2008תאריך פרסום: 07/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5774. עמוד: 1831. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200703130/05/2007