מושב שילת

תוכנית גז/ 159

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב שילת
מספר: גז/ 159
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח פתוח של מושב שילת,קביעת אזורים ועתודות קרקע,התוויית רשת דרכים,קביעת הוראות בניה באזורים השונים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןשילת

תיאור המיקום:
מושב שילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5631חלק
5632חלק2-7
5633חלק1-5, 9
5634חלק1, 4
5635חלק1-4
5636חלק13
5637חלק1-3, 7-8, 10
5644חלק1, 9
5654חלק50
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/01/1983תאריך פרסום: 27/01/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2887. שנה עברית: התשמג .