מושב שקף

תוכנית 6/ 03/ 222

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב שקף
מספר: 6/ 03/ 222
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לאיזור מגורים. שינוי התכנית המפורטת מ- 222/03/6 ל- 1/222/03/6

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיששקףשקף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2996חלק6
3029חלק1
3123חלק3-4, 6-7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית22/07/2003
פרסום לאישור ברשומות22/08/1985תאריך פרסום: 22/08/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3240. עמוד: 3245. שנה עברית: התשמה .
החלטה בדיון באישור תכנית12/06/1985
פרסום להפקדה ברשומות20/07/1981תאריך פרסום: 20/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2722. עמוד: 2214. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון בהפקדה27/04/1981
קבלת תכנית27/04/1981
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים21522/07/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200201428/10/2002