מושב תדהר - תיקון מגרשים לתכנית ההרחבה

תוכנית 7/ 02/ 305/ 71

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב תדהר - תיקון מגרשים לתכנית ההרחבה
מספר: 7/ 02/ 305/ 71
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת והתאמת גדלי מגרשים למטרת שיווק.

עיקרי ההוראות:
א. התאמת 9 מגרשי מגורים א' ע"י איחוד וחלוקת מגרשים.
ב. קביעת שימושים, הנחיות, מגבלות וזכויות בניה למגורים א'.
ג. קביעת הוראות לפיתוח השטח ותנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןתדהר

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית: בני שמעון
מושב תדהר
קואורדינטה X 164,000
קואורדינטה Y 587,600

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100394חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305/ 28הרחבת מושב תדהרשינוי
תוכנית7/ 02/ 305/ 50מתקן הנדסי תדהר (מתקן שאיבה)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/04/2012תאריך פרסום: 24/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6404. עמוד: 3544. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים16/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/03/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/03/2012
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/2011
לא הוגשו התנגדויות05/10/2011
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2011תאריך פרסום: 31/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6288. עמוד: 6288. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית01/08/2011
פרסום להפקדה בעיתונים29/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/07/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/07/2011
החלטה בדיון בהפקדה08/03/2010
קבלת תכנית22/10/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/04/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה