מושב תדהר- שינויים ביעודי קרקע במגרשים מס' 62-65, 46

תוכנית 31/ 03/ 145/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב תדהר- שינויים ביעודי קרקע במגרשים מס' 62-65, 46
מספר: 31/ 03/ 145/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית, סמוך למרכז מושב תדהר,
למספר מגרים של אזור מגורים א' ונחלה חקלאית אחת
במקום מגרשים קיימים של משקי עזר ונחלה חקלאית קיימת.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי ביעודי קרקע ממשק עזר למגורים א',
למגורים באזור כפרי ולשצ''פ, ומנחלה חקלאית לשצ''פ.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. קביעת זכויות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןתדהר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100394חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/03/2011
קבלת תכנית22/04/2010