מושב תפרח מגרשים 274 - 273

תוכנית 7/ 03/ 236/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב תפרח מגרשים 274 - 273
מספר: 7/ 03/ 236/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקה מחדש
ב. שינוי יעוד מאזור מגורים לבעלי מקצוע לאזור
מגורים א' ולשטח לבניני ציבור (מקלט).
ג. הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםתפרח

תיאור המיקום:
ישוב: תפרח
גוש: 100243 (ארעי) ח"ח 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
243001חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/11/1994תאריך פרסום בעיתון: 18/11/1994.
פרסום לאישור ברשומות03/11/1994תאריך פרסום: 03/11/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4258. עמוד: 548. שנה עברית: התשנה .
החלטה בדיון באישור תכנית10/10/1994
פרסום להפקדה ברשומות07/07/1994תאריך פרסום: 07/07/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4228. עמוד: 4168. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים11/02/1994תאריך פרסום בעיתון: 11/02/1994.
החלטה בדיון בהפקדה14/06/1993
קבלת תכנית20/09/1992