מושב תפרח - שינוי יעוד במגרש מס' 26

תוכנית 7/ 03/ 236/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב תפרח - שינוי יעוד במגרש מס' 26
מספר: 7/ 03/ 236/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים בישוב חקלאי ואזור חקלאי לשטח למוסד.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים בישוב חקלאי
ואזור חקלאי לשטח למוסד.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. קביית תכליות, שימושים, זכויות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםתפרח

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
גושים / חלקות:
גוש: 100243/3

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 236/ 8הרחבת הישוב תפרחשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה22/01/2007
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף16/11/2006
קבלת תכנית29/10/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700122/01/2007