מושב תפרח

תוכנית 7/ 03/ 236/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב תפרח
מספר: 7/ 03/ 236/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון אזור מגורים א' על ידי שינויים ביעודי קרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםתפרח

תיאור המיקום:
ישוב: תפרח
גוש: 3 / 100243 (בהסדר)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100243חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/11/1996תאריך פרסום: 28/11/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4460. עמוד: 578. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון באישור תכנית16/08/1996
פרסום להפקדה בעיתונים17/05/1996תאריך פרסום בעיתון: 17/05/1996.
פרסום להפקדה ברשומות09/05/1996תאריך פרסום: 09/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4407. עמוד: 3267. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/04/1996
החלטה בדיון בהפקדה14/11/1994
קבלת תכנית06/03/1994