מזור החדשה.

תוכנית גז/ במ/ 195

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: מזור החדשה.
מספר: גז/ במ/ 195
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי, מאזור יעד מוצע
ומאתר תיירות ליעודים הבאים:
א. אזור מגורים צמודי קרקע.
ב. אזור מגורים בבניה רוויה.
ג. שטחים לבניני ציבור.
ד. שטחים ציבוריים פתוחים.
ה. דרכים.
ו. קרית חינוך ומדע.
ז. מרכז אזרחי.
ח. מרכז מסחרי.
ט. אתר עתיקות.
י. אתר תיירות.
2. כל השטחים המיועדים לצרכי ציבור כהגדרתם בסעיף
188 / 2 בחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965, ירשמו על
פי הסעיף 26 / א לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןמזור

תיאור המיקום:
ישוב: מזור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4058חלק1-4, 8-12, 14-18, 20-34, 36-37, 40, 43-48, 50-57, 59-60, 62-64, 67, 69, 71-93, 95-103, 105-106, 108-109, 115-126, 128, 130-138, 141-144, 146-158, 160-166, 168-178
4059חלק1-7, 9-12, 16, 18, 20-30, 35-41, 43-55, 57-62, 64-69, 71-74, 76-80, 83, 85, 87, 89, 91, 102-111, 113-116, 127-139, 144-145, 147, 191
4060חלק11, 16, 24-51, 53, 81-836, 54, 56
4062חלק12, 16-17, 20, 22, 24, 26, 38-40, 44, 49, 60-62, 64-65, 6813
4063חלק41, 54, 58-6040, 53, 55-57, 61, 63, 66-67
4064כל הגוש
5658חלק4
5659חלק6
5664חלק1-34
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים28/08/1992תאריך פרסום בעיתון: 28/08/1992.
פרסום לאישור ברשומות06/02/1992תאריך פרסום: 06/02/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3971. עמוד: 2028. שנה עברית: התשנב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה10/11/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה28/08/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/08/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/08/1991
החלטה בדיון באישור תכנית28/08/1991
פרסום להפקדה ברשומות08/08/1991תאריך פרסום: 08/08/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3909. עמוד: 3323. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים08/08/1991תאריך פרסום בעיתון: 08/08/1991.
החלטה בדיון בהפקדה09/01/1991
קבלת תכנית08/01/1991