מזכרת בתיה

תוכנית גז/ 36

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מזכרת בתיה
מספר: גז/ 36
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לחלק את הקרקע הנ"ל, להתוות דרכים, לבטל דרכים קיימות, להקצות מגרשים לבנינים צבוריים, מסחריים ושטחים צבוריים פתוחים הכל בהתאם לתכנית המצורפת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזזמורהמזכרת בתיהמזכרת בתיה

תיאור המיקום:
לודים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3898חלק7, 9, 11, 1124, 6, 8, 10, 12-13, 16-18, 21-24, 26-27, 29
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/09/1960תאריך פרסום: 15/09/1960. מס' ילקוט פרסומים: 791. שנה עברית: התשך .
פרסום להפקדה ברשומות12/03/1959תאריך פרסום: 12/03/1959. מס' ילקוט פרסומים: 654. שנה עברית: התשיט .
קבלת תכנית12/03/1959