מזנון נווה מדבר - מע''ר אילת

תוכנית 2/ 03/ 248

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מזנון נווה מדבר - מע''ר אילת
מספר: 2/ 03/ 248
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית המסדירה את הקמתו והפעלתו של מזון קיים.
מגיש התכנית הינו בעל הקצאת קרקע מטעם מינהל מקרקעי ישראל.
הסדרת המזנון כוללת הגדרת מגרש עבורו באמצעות חלוקת שצ''פ ושינוי יעוד קרקע משצ''פ למסחר.
תכנית זו מגדירה זכויות ומגבלות לתא שטח מס' 1 שעליו מוקם המזנון.

עיקרי ההוראות:
- חלוקת מגרשים: חלוקת מגרש המיועד לשצ''פ לתאי שטח 1 ו- 200.
- שינוי יעוד קרקע: שינוי יעוד תא שטח מס' 1 משצ''פ למסחר.
- הגדרת זכויות בניה לתא שטח 1: מוצע - שטח עיקרי 99.50 מ''ר.
- קביעת הנחיות לבינוי: עפ''י נספח הבינוי המהווה חלק מתכנית זו.
- קביעת הנחיות להריסה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40002חלק49, 72
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 102/ 10מרכז עירונישינוי
תוכנית2/ מק/ 439מע''ר אילת (מגרשים 1 ו- 2 )כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/04/2011
קבלת תכנית11/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101231/10/2011