מזרח תל-מונד

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 105/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מזרח תל-מונד
מספר: הצ/ 5/ 1/ 105/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לקבוע אזור לאיחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק.
2. לשנות את ייעוד הקרקע בתכנית מאזור חקלאי ודרכים, לאזור למבני ציבור, שטח ציבורי פתוח, אזור למגורים א', אזור למגורים א' מיוחד, אזור מגורים ב', לאזור מגורים בית העלמין, לשטח פרטי פתוח דרכים ודרכים משולבות.
3. לחלק את אזורי המגורים למגרשים ולהכין טבלאות הקצאה ואיזון, ע"י שמאי מוסמך,בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965. התוכנית כוללת 241 יח"ד במגורים א' , 153 יח"ד במגורים א' מיוחד ו- 490 יח"ד במגורים ב'. סה"כ 884 יח"ד בתחום התוכנית.
4. לקבוע את עקרונות הביוב והניקוז בתחום התוכנית בנספח מיוחד.
5. לקבוע דרכים, דרכים משולבות וקווי בניין בתחום התוכנית וכן לבטל דרכים קיימות, הכל בהתאם לתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
מזרח תל מונד.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7790חלק1-2, 45-49, 513, 37, 42
7792חלק3-4, 7, 11, 32, 38-46, 499-10, 12, 33, 37
8073חלק1-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1821. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים30/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט15/11/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/04/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/02/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות31/05/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית28/09/2004
פרסום להפקדה ברשומות07/09/2004תאריך פרסום: 07/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5327. עמוד: 3942. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר24/08/2004
פרסום להפקדה בעיתונים30/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/07/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/07/2004
החלטה בדיון בהפקדה02/10/2002
קבלת תכנית12/05/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים113718/04/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200901231/05/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200802817/08/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200604110/12/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200601001/05/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200502707/09/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200403615/12/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים24828/09/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים43024/08/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200400824/03/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים46406/01/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים27216/12/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח15718/11/2002
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200201802/10/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים