מחלף "צומת השרון" מערכת דרכים 4-57 (573).

תוכנית מח/ 159

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: מחלף "צומת השרון" מערכת דרכים 4-57 (573).
מספר: מח/ 159
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יעוד שטח לדרך בהתאם לתכנית המתאר הארצית לדרכים תמא/ 3 .
ב. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לדרך ולשטח לעיצוב מדרונות.
ג. קביעת הנחיות לבנית דרכים ומתקני דרך.
ד. הסדרת מחלפים, צמתים והסתעפויות בתחום התכנית.
ה. קביעת מגבלות לשימושי קרקע הנובעות מהדרך.
ו. קביעת קוי בניין.
ז. קביעת הנחיות לצמצום מפגעים סביבתיים לרבות מיגון אקוסטי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפר
מרכזלב השרון
מרכזשרוניםכפר יונהכפר יונה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8113חלק27, 32, 43-46, 54-55, 609-12, 26, 28, 31, 33, 42, 57, 62, 65-66, 68-69
8136חלק20, 23
8138חלק18, 31, 55, 57, 75, 78, 113, 120, 122, 124, 1265, 40, 42, 53-54, 56, 58, 66, 76-77, 81, 90, 92, 128-129
8139חלק319, 18-21, 26-29
8140חלק8, 11, 22-23, 38-39, 4412, 15-16, 18-21, 24-27, 29-33, 35, 37, 42
8141חלק1152, 12, 14-25, 51-66, 89, 91, 93, 107
8146חלק151, 12, 16-17
8147חלק2-4, 32-33, 38-405-7, 31, 34, 37, 41, 56
8213חלק19, 322, 4, 7, 16, 33, 35
8216חלק3-4, 7-8, 13, 17
8219חלק27, 29, 31, 33, 36-37, 140
8220חלק24
8405חלק11
8417חלק7, 13, 15
8418חלק82, 5-7
8626חלק1, 16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 95יעוד איזור חקלאי(פרדסים)שינוי
תוכניתעח/ 96יעוד אזור חקלאי,הרחבת דרכים קיימות ובטול דרכים קיימותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בוולק"ח03/01/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה18/02/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/01/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף15/12/2003
קבלת תכנית04/12/2003