מחלף אלוף שדה - בר אילן

תוכנית מתא/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מחלף אלוף שדה - בר אילן
מספר: מתא/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד את השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך וסלילת
כביש.
ב. ליעד את השטח המותחם להקמת גשרים,גשרונים,תעלות,
גדרות,קירות תומכים,מתקני ניקוז וכן לביצוע כל
עבודות חפירה,מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הכביש.
ג. סגירה וביטול דרכים כנדרש על ידי התכנית.
ד. הסדר והסתעפויות וצמתים.
ה. ביטול קטע מדרך קיימת והפיכתו לשטח פתוח ציבורי.
ו. מיגון אקוסטי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
ישוב: תל אביב-יפו
מועצה אזורית אונו
עירית רמת גן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6175חלק
6176חלק
6177חלק
6178חלק
6179חלק
6180חלק
6181חלק
6184חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/06/1990תאריך פרסום: 24/06/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3775. עמוד: 3129. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון באישור תכנית11/12/1989
פרסום להפקדה ברשומות25/08/1987תאריך פרסום: 25/08/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3475. עמוד: 2311. שנה עברית: התשמז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/08/1987
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/08/1987
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה25/08/1987
החלטה בדיון בהפקדה24/11/1986
קבלת תכנית14/11/1982
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות95704/06/2007