מחלף שורש ומחלפון נווה אילן

תוכנית מי/ 801/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מחלף שורש ומחלפון נווה אילן
מספר: מי/ 801/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד שטח למחלף שורש ומחלף נווה אילן על דרך מס' 1 .
ב. ליעד את השטח המסומן לדרך לשם הקמת דרכים, מבני דרך ומתקני דרך , לרבות מבני שירות, גשרים , גישרונים, מעברים , תעלות, גדרות , קירות תומכים וכן כל עבודה הנדסית נוספת הנדרשת לשם הקמת הדרך ומתקניה כולל הסדרת הסתעפויות , צמתים ומחלפים .
ג. ביטול דרך מאושרת ויעוד שטחה לשטח חקלאי מיוחד לשימור נוף.
ד. ליעד שטחים בתחום התכנית לטיפול נופי ושיקום סביבתי, ולאמצעים למניעת מפגעי רעש.
ה. להסדיר את נושא הניקוז בשטח התכנית.
ו. לשנות יעודי שטחים כלהלן:
- משטח לפארק לשטח דרך חדשה.
- משטח חקלאי לשטח דרך חדשה.
- משטח חקלאי לשטח דרך / חניה ציבורית.
- משטח לדרך לשטח חקלאי מיוחד לשימור נוף.
- משטח לשיקום נופי של הדרך לשטח חקלאי מיוחד לשימור נוף.
- משצ"פ משטח ציבורי פתוח לשטח דרך חדשה .
- משטח לאזור מגורים א' לשטח לדרך ו/ או טיפול נופי.
- משטח פרטי פתוח לשטח לדרך ו/ או טיפול נופי .
ז. צמצום ומניעה של מפגעים סביבתיים בשלבי התכנון והביצוע.
ח. קביעת קוי בנין ותנאים למתן היתר בניה.
ט. קביעת הוראות למיגון אקוסטי ( קיר אקוסטי ו/ או מיגון דירתי) במבנים קיימים ומתוכננים בשטח קרית יערים , ושואבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהנוה אילן

תיאור המיקום:
בכביש מס' 1 בתחום שממערב לצומת שורש ועד מזרחית לצומת נוה אילן.
גבולות התכנית הינם כמסומן בקו כחול עבה בתשריט המצורף לתכנית זו.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29536חלק9-10, 21
29538חלק1, 28, 41
29539חלק12, 15, 83, 85-862-4, 10-11, 13-14, 16, 41-51, 81-82, 84, 87
29541חלק23, 25, 27, 59
29696חלק3, 8
29697חלק4-8, 10
29700חלק84, 9, 11-12, 15
29705חלק195-6, 18, 161, 163, 169
29706חלק17-203-6
29707חלק4-61, 7
29708חלק9, 20, 27, 318, 10-14, 19, 23-26, 32-33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
תוכניתמי/ 801מחלף שורש שואבהשינוי
תוכניתמי/ 232שינוי יעוד חלקה - קרית יערים.שינוי
תוכניתהל/ 111/ אתוספת יח"ד והוספת שטחים לשימושים שונים - קרית יעריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה21/12/2010
פרסום לאישור בעיתונים25/07/2008תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3537. שנה עברית: התשסח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה15/04/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/10/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות18/01/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית08/08/2006
פרסום להפקדה ברשומות25/01/2006תאריך פרסום: 25/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5485. עמוד: 1383.
פרסום להפקדה בעיתונים13/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/12/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה15/06/2004
קבלת תכנית22/03/2004
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר08/12/2003