מחלף שפירים על דרכים 1/412

תוכנית מח/ 236

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: מחלף שפירים על דרכים 1/412
מספר: מח/ 236
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.שינוי יעוד משטח חקלאי ושטח למוסד לא מקומי (חח"י) לדרך ושטח לניקוז
2.קביעת קו בנין בניין על פי המסומן בתכנית בקו כחול רציף.
3. סגירה וביטול דרכים כנדרש ע"י התכנית.
4. הסדר הסתעפויות ומחלפים.
5. קביעת הוראות לטיפול נופי, שיקום סביבתי והפחתת מפגעי רעש

עיקרי ההוראות:
הרחבת מחלף שפירים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לוד
מרכזמצפה אפקבית דגן

תיאור המיקום:
השלמות למחלף שפירים - מפגש דרכים 412/ 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6064חלק28, 32, 34
6067חלק33-34
6068חלק1-2
6069חלק73, 128
6070חלק37-42, 58, 60
6819חלק49-50
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 134שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 60שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתגז/ 509/ 4בית דגןשינוי
תוכניתממ/ 1420תכנית מס' ממ/1420שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/10/2008
החלטה בדיון בוולק"ח01/01/2007
החלטה בדיון בהפקדה18/09/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/05/2006
קבלת תכנית20/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח25201/01/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200601818/09/2006