מחלפון אבן שמואל

תוכנית ד/ 6/ 02/ 224/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מחלפון אבן שמואל
מספר: ד/ 6/ 02/ 224/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית למחלפון בכביש מס' 40
בצומת אבן שמואל / איתן.
שיפור/הרחבה של דרכי גישה קיימות על ידי שינויים
בייעודי הקרקע וקביעת הוראות לביצוע הדרך.
ב. קביעת תנאים לביצוע מחלפון שתפקידו העיקרי
שיפור המצב הבטיחותי הירוד הקיים בצמתים אבן שמואל,
איתן במפגש עם כביש מס' 40.
ג. שינוי יעוד שטחים משטח חקלאי, משטח ציבורי פתוח,
לשטח דרך.
ד. שינוי תוואי דרכים קיימות, הרחבת דרכים וביטול דרכים קיימות.
ה. קביעת הוראות בדבר מיגונים אקוסטיים הכל בהתאם
לנספח אקוסטי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיר

תיאור המיקום:
מקום: מועצה אזורית שפיר - צומת אבן שמואל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2982חלק3, 6
2983חלק231, 22
2996חלק10-12
2997חלק2-41
2998חלק1-2
3028חלק3, 9
3029חלק61
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 224תכנית מתאר שפירשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/10/2003תאריך פרסום: 01/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5228. עמוד: 25. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים12/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/09/2003
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/08/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/08/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות17/02/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/11/2002
פרסום להפקדה ברשומות10/11/2002תאריך פרסום: 10/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5126. עמוד: 423. שנה עברית: התשסג .
החלטה בדיון בוולק"ח21/10/2002
פרסום להפקדה בעיתונים18/10/2002תאריך פרסום בעיתון: 16/10/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/10/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/10/2002
החלטה בדיון בהפקדה12/08/2002
קבלת תכנית24/06/2002